Artykuły

NSZZ RI "Solidarność"

Drukuj

Warszawa, dnia 27 listopada 2012 roku

Szanowna Pani Jadwiga Łopata
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
Stryszów 156 34-146 Stryszów

W odpowiedzi na pani apel, dotyczący wsparcia działań mających na celu wprowadzenie zakazu obrotu i wysiewu roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i zawetowania przez Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej ustawy o nasiennictwie, uprzejmie informuję co następuje.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" od wielu lat konsekwentnie i z determinacją sprzeciwia się jakimkolwiek próbom uwolnienia GMO do środowiska i walczy o ustanowienie Polski, wzorem innych państw europejskich, krajem wolnym od GMO.

Nasze działania poparte są wieloma interwencjami w postaci stanowisk, opinii, Uchwał Rady Krajowej Związku a także apeli i petycji w tej sprawie, które zamieszczamy także na bieżąco na naszej oficjalnej stornie internetowej. Związek wielokrotnie zabierał głos w przedmiotowej w sprawie w toku prac legislacyjnych m.in. nad ustawą o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, a także występując z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zawetowania poprzedniego projektu ustawy o nasiennictwie.

Ponadto pragnę poinformować, ze temat sprzeciwu wobec GMO jest stałym ważnym punktem, poruszanym podczas naszych spotkań z przedstawicielami administracji rządowej. Ostatnio temat ten podnieśliśmy, jako jeden z kluczowych postulatów, w petycji z dnia 22 listopada br. skierowanej do Premiera w związku z pikietą zorganizowaną przez NSZZ RI "Solidarność" przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Nasz sprzeciw wobec organizmów genetycznie zmodyfikowanych podtrzymujemy także na forum Unii Europejskiej podczas spotkań w ramach obrad Prezydiów Komitetów Copa Cogeca, grup roboczych w ramach tej organizacji, a także spotkań i grup konsultacyjnych w Komisji Europejskiej.

Pragnę także poinformować, w nawiązaniu do procedowanego w Parlamencie projektu ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 231, druki sejmowe nr 176, 822 i 822-A), że w toku prac legislacyjnych w Senacie, podczas rozpatrzenia ustawy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Przewodniczący tej Komisji, złożyłem do ustawy poprawki mniejszości, mające na celu wprowadzenie zakazu obrotu i wysiewu roślin GMO. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie uzyskały one jednak wymaganej większości.

Reasumując pragnę zapewnić, że NSZZ RI "Solidarność" podejmuje i będzie podejmował a także popierał inicjatywy, mające na celu wprowadzenie zakazu wprowadzenie GMO w Polsce, które są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, także zagrażają naszym gospodarstwom rodzinnym produkującym zdrowy, naturalny, tradycyjny i dobry jakościowo produkt, z którego słyniemy we Wspólnocie i który powinien być naszą "marką eksportową" poza jej granicami.

Łączę wyrazy szacunku,

Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność"
Jerzy Chróścikowski

Biuro Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność"
ul. Marszałkowska 84/92/119 00-514 Warszawa
tel. 22/ 622 33 45 fax 22/ 622 33 49

Thursday the 24th.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja