propozycja listu do prezydenta o ZAWETOWANIE USTAWY o NASIENNICTWIE

Zapraszamy do wysyłania listów do prezydenta o ZAWETOWANIE USTAWY o NASIENNICTWIE. Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy list z możliwością zbierania pod nim podpisów.

List do ściągnięcia:

Dokumenty prosimy wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru bezpośrednio na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Przysyłajcie informacje lie podpisów i kiedy wysłaliście
podpisy zbieramy PILNIE I WYSYŁAMY JAK NAJSZYBCIEJ do czasu podjęcia przez Prezydenta decyzji

Klub Poselski Ruch Palikota

Klub Poselski Ruch Palikota Warszawa, 22 listopada 2012r.

Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Miliony Polaków, po posiedzeniu Sejmu w dn. 9. listopada bieżącego roku czuje się oszukanych przez posłów z PO i PSL. którzy wypaczając Pańską propozycję ustawy o nasiennictwie, otworzyli furtkę do zalegalizowania GMO w Polsce. Ustawa w obecnej postaci, nie tylko pozwala na uprawy roślin genetycznie modyfikowanych w naszym kraju, ale również jest niezgodna z Pańskim zamierzeniem i stanowiskiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który wielokrotnie wypowiadał się przeciwko GMO. Tego typu działania są sprzeczne z interesem społecznym, o czym wielokrotnie informowały polskie władze organizacje przeciwne organizmom modyfikowanym genetycznie. Sposób w jaki wprowadza się tę ustawę stanowi brak poszanowania dla demokracji. Do tej pory nie powstał też żaden akt prawny całkowicie zakazujący uprawy GMO w Polsce.

Fakt. że dotąd nic ma takiego zakazu, jest powodem do ogromnego niepokoju wśród konsumentów. Polska pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi nie zapobiegając temu, by genetycznie modyfikowane uprawy dostały się na inne pola i zmieniły środowisko, w którym żyjemy. Wiele krajów Unii Europejskiej (m.in. Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria) oraz Szwajcaria zabroniło, na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Jedno jest pewne, raz dopuszczona uprawa żywności GMO w Polsce, będzie nieodwracalna ze względu na skażenia transgeniczne pomiędzy roślinami GMO, a ekologicznymi.

W projekcie ustawy Pana Prezydenta usunięto kluczowe zapisy przeciwko GMO, które miały pozostać w mocy, m. in. przepis, w myśl którego odmian GMO nie wpisuje się do krajowego rejestru upraw. Słusznie zauważył Pan Prezydent w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, że sprawa budzi wiele kontrowersji, wiec okoliczności uzasadniają utrzymanie przepisów dotyczących odmian GMO zawartych w ustawie z 26 czerwca 2003 r. do czasu przyjęcia kompleksowej ustawy dotyczącej GMO.

Biorąc pod uwagę powyższe, w imieniu wszystkich Polaków będących przeciwnikami organizmów modyfikowanych genetycznie apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie.

Z poważaniem,

Posłowie na Sejm RP

Janusz Palikot

źródło: Poseł Adam Rybakowicz

NSZZ RI "Solidarność"

Warszawa, dnia 27 listopada 2012 roku

Szanowna Pani Jadwiga Łopata
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
Stryszów 156 34-146 Stryszów

W odpowiedzi na pani apel, dotyczący wsparcia działań mających na celu wprowadzenie zakazu obrotu i wysiewu roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i zawetowania przez Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej ustawy o nasiennictwie, uprzejmie informuję co następuje.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" od wielu lat konsekwentnie i z determinacją sprzeciwia się jakimkolwiek próbom uwolnienia GMO do środowiska i walczy o ustanowienie Polski, wzorem innych państw europejskich, krajem wolnym od GMO.

Nasze działania poparte są wieloma interwencjami w postaci stanowisk, opinii, Uchwał Rady Krajowej Związku a także apeli i petycji w tej sprawie, które zamieszczamy także na bieżąco na naszej oficjalnej stornie internetowej. Związek wielokrotnie zabierał głos w przedmiotowej w sprawie w toku prac legislacyjnych m.in. nad ustawą o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, a także występując z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zawetowania poprzedniego projektu ustawy o nasiennictwie.

Ponadto pragnę poinformować, ze temat sprzeciwu wobec GMO jest stałym ważnym punktem, poruszanym podczas naszych spotkań z przedstawicielami administracji rządowej. Ostatnio temat ten podnieśliśmy, jako jeden z kluczowych postulatów, w petycji z dnia 22 listopada br. skierowanej do Premiera w związku z pikietą zorganizowaną przez NSZZ RI "Solidarność" przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Nasz sprzeciw wobec organizmów genetycznie zmodyfikowanych podtrzymujemy także na forum Unii Europejskiej podczas spotkań w ramach obrad Prezydiów Komitetów Copa Cogeca, grup roboczych w ramach tej organizacji, a także spotkań i grup konsultacyjnych w Komisji Europejskiej.

Pragnę także poinformować, w nawiązaniu do procedowanego w Parlamencie projektu ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 231, druki sejmowe nr 176, 822 i 822-A), że w toku prac legislacyjnych w Senacie, podczas rozpatrzenia ustawy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Przewodniczący tej Komisji, złożyłem do ustawy poprawki mniejszości, mające na celu wprowadzenie zakazu obrotu i wysiewu roślin GMO. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie uzyskały one jednak wymaganej większości.

Reasumując pragnę zapewnić, że NSZZ RI "Solidarność" podejmuje i będzie podejmował a także popierał inicjatywy, mające na celu wprowadzenie zakazu wprowadzenie GMO w Polsce, które są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, także zagrażają naszym gospodarstwom rodzinnym produkującym zdrowy, naturalny, tradycyjny i dobry jakościowo produkt, z którego słyniemy we Wspólnocie i który powinien być naszą "marką eksportową" poza jej granicami.

Łączę wyrazy szacunku,

Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność"
Jerzy Chróścikowski

Biuro Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność"
ul. Marszałkowska 84/92/119 00-514 Warszawa
tel. 22/ 622 33 45 fax 22/ 622 33 49

SAMOOBRONA

3 grudnia Przewodniczący Partii Samoobrona wysłał list do Prezydenta RP w sprawie GMO [cały list dostępny tutaj]

Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO

Stanowisko Stowarzyszenia POLSKA WOLNA OD GMO z dnia 10.12.2012 r. w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania materiału siewnego genetycznie zmienionych odmian ziemniaka Amflora i odmian kukurydzy MON 810 [tutaj]
Friday the 22nd. Powered by PointLink joomla extensions.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja